top of page

멈춰있지 않은 순간들, 2020. 가창창작스튜디오 전시전경

멈춰있지 않은 순간들 - 전시전경 2.jpg
멈춰있지 않은 순간들 - 전시전경 1.jpg
멈춰있지 않은 순간들 - 전시전경3.jpg
5S1A9092_web.jpg

보통의 시선, 2020. 웃는얼굴아트센터  전시전경

191A4284.jpg
191A4273.jpg
_SOA0003.jpg
_SOA0022.jpg
191A4308.jpg
_SOA0019.jpg
bottom of page